slovensky english de

Predmet podnikania

V zmysle druhu stavieb zameriava spoločnosť BETPRES, s.r.o. svoje stavebné aktivity na realizáciu:

Občianskej a bytovej výstavby:

 • administratívne a obytné budovy;
 • polyfunkčné objekty;
 • zdravotnícke a školské zariadenia;
 • objekty športového charakteru;
 • autosalóny;
 • obchodné centrá a supermarkety;
 • rekonštrukcia kultúrnych pamiatok;
 

Inžinierskych stavieb:

 • kanalizácie a vodovody;
 • prečerpávacie stanice a čistiarne odpadových vôd;
 • skládky odpadov;
 • spevnené plochy;
 • parkoviská, komunikácie;

Priemyselných stavieb:

Stavebné aktivity sú zamerané na hlavnú stavebnú činnosť /HSV/ a pridruženú stavebnú činnosť  /PSV/.

Hlavná stavebná výroba HSV:   

 • zemné práce;
 • debnenie a betonárske práce;
 • murárske práce;
 • tesárske práce;
 • novodobé fasádne systémy;
 • úpravy povrchov tradičné, tenkovrstvé;
 • komunikácie zo zámkovej a inej dlažby;
 • terénne a sadové úpravy.
 

Pridružená stavebná výroba PSV:   

 • elektroinštalácie a bleskozvody;
 • sadrokartónové systémy a minerálne pohľady;
 • antistatické podlahy, liate podlahy;
 • zdravotnícke inštalácie;
 • klampiarske konštrukcie a strešné krytiny;
 • stolárske konštrukcie;
 • keramické dlažby a obklady;
 • podlahy plávajúce, vlysové a pod.;
 • interiérové sadrové stierky, maľby, nátery;
 • aplikácia sanačných systémov.
махровые полотенца