slovensky english de

O spoločnosti

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. bola založená v roku 1994. Od svojho vzniku sa zaoberá stavebnou a obchodnou činnosťou, v minulosti aj výrobou malej prefabrikácie. Prvoradou podnikateľskou aktivitou je stavebná výroba, či je to už výstavba nových objektov, alebo rekonštrukcia použitím moderných technologických postupov.

Profesionálnym prístupom k požiadavkám partnerov, kvalitou poskytovaných prác a dodržiavaním podmienok uzavretých zmlúv si spoločnosť BETPRES, s.r.o. získala svoje stabilné postavenie na trhu, pričom v regióne východného Slovenska patrí medzi popredné subjekty. Významným prvkom pri budovaní imidžu a pozície na trhu bolo v roku 2008 nadobudnutie novej administratívnej budovy, ktorá bola zrekonštruovaná pomocou moderných stavebných postupov a materiálov a predstavuje reprezentatívne sídlo spoločnosti. Počas svojej histórie spoločnosť pôsobila výlučne na slovenskom trhu. V roku 2012 spoločnosť BETPRES rozšírila svoje pôsobenie aj do zahraničia a zriadila organizačnú zložku v Českej republike so sídlom v Prahe.

Od svojho vzniku sa spoločnosť presadzovala ako dodávateľ pridruženej stavebnej výroby, pričom sa zameriavala na realizáciu elektro a vodoinštalácií a kanalizácií. Prirodzeným vývojom sa spoločnosť BETPRES, s.r.o. v rokoch 2000 a 2001 s cieľom posilniť svoje postavenie na slovenskom stavebnom trhu presadila ako dodávateľ komplexnej činnosti pri výstavbe nových objektov, čoho neoddeliteľnou súčasťou bol nárast realizovaných stavebných prác ako aj preinvestovaných prostriedkov a realizácia stavieb pre významných investorov. Od tejto doby spoločnosť v rozhodujúcej miere vystupuje ako generálny dodávateľ realizovaných prác. Spoločnosť BETPRES, s.r.o. sa zameriava na realizáciu najmä pozemných stavieb rôzneho druhu – od inžinierskych a líniových stavieb, cez priemyselné haly a objekty k stavbám občianskeho charakteru. Doposiaľ spoločnosť realizovala desiatky novostavieb i rekonštrukcií škôl, nemocníc, administratívnych budov, obchodných centier, autosalónov či priemyselných a skladových hál, ale aj obecných vodovodov a kanalizácií.

V oblasti riadenia kvality bol pre spoločnosť rozhodujúci rok 2000, v ktorom bol úspešne uvedený do praxe systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9002, a dňa 28.2.2001 jej bol udelený certifikát od spoločnosti TÜV BAYERN SACHSEN. O zvyšovaní kvality systému riadenia svedčí fakt, že spoločnosť bola v roku 2003 recertifikovaná na nový systém riadenia STN EN ISO 9001, ktorý bol udelený spoločnosťou TÜV SÜDDEUTSCHLAND.

V priebehu nasledujúcich rokov sa zvyšovali nároky na ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na tento trend sa kvalitne pripravila aj spoločnosť BETPRES, s.r.o., keď bol v roku 2006 do praxe úspešne uvedený systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14 001 a v roku 2008 bola spoločnosť certifikovaná podľa systému OHSAS 18001:1999. Všetky tieto manažérske systémy sú každoročne kontrolované externým orgánom a certifikáty sú pravidelne obnovované. Vedenie spoločnosti dôrazne dbá na dodržiavanie týchto noriem aj v praxi a preto vďaka komplexnému systému riadenia kvality je spoločnosť BETPRES, s.r.o. schopná presvedčiť nových zákazníkov, že dokáže popri dohodnutých cenách a termínoch zrealizovať objednané dielo v najvyššej kvalite a zároveň zabezpečiť ochranu životného prostredia aj vlastných zamestnancov.

Hlavným pilierom spoločnosti BETPRES, s.r.o. sú jej zamestnanci, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia orientovaného na zákazníka. Aj vďaka ich vysokej odbornosti, zručnosti, skúsenostiam a zodpovednému prístupu získala spoločnosť BETPRES, s.r.o. povesť a imidž spoľahlivého a korektného partnera. Vedenie spoločnosti si však uvedomuje aj potrebu vzdelávania nových odborníkov, preto spoločnosť úzko spolupracuje so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. pri svojej činnosti kladie vysoký dôraz na kvalitu a profesionálny prístup ku klientom, čo sa pozitívne prejavuje vo viacnásobnej až dlhodobej spolupráci s viacerými obchodnými partnermi. Napriek viacerým oceneniam, ktoré spoločnosť získala od významných slovenských agentúr či odborných subjektov a periodík, je pre vedenie spoločnosti najväčším zadosťučinením spokojnosť klientov a zamestnancov.

Systémy manažérstva

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. sa už od svojho vzniku neustále sústreďuje v rámci interných aj externých procesov na kontinuálne zvyšovanie kvality svojej produkcie. O tomto zodpovednom riadení a smerovaní svedčí v prvom rade kvalita postavených diel, avšak z formálneho hľadiska sú to pre potenciálnych klientov, investorov a partnerov predovšetkým certifikáty osvedčujúce existenciu a platnosť zavedených systémov manažérstva, ktoré spoločnosť priebežne nadobúda a obnovuje od roku 2000.

Spoločnosť TÜV BAYERN SACHSEN udelila spoločnosti BETPRES, s.r.o. vo februári 2001 certifikát osvedčujúci systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9002, ktorý bol v spoločnosti BETPRES, s.r.o. zavedený v roku 2000. V roku 2003 bola spoločnosť recertifikovaná na nový systém riadenia podľa normy STN EN ISO 9001:2000 spoločnosťou TÜV SÜDDEUTSCHLAND. Tento systém bol následne recertifikovaný v máji 2009 spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia na STN EN ISO 9001:2009

S vysokou dávkou zodpovednosti voči okoliu a životnému prostrediu, ktorá je v dnešnej dobe základným predpokladom trvaloudržateľného rozvoja, spoločnosť BETPRES, s.r.o. implementovala do svojich procesov v roku 2006 aj systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005, ktorý jej certifikovala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.

So zvyšujúcou sa náročnoťou výrobných technologických postupov rastú aj požiadavky na ochranu zamestnancov pri práci. Spoločnosť BETPRES, s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bol certifikovaný podľa požiadaviek špecifikácie OHSAS 18001:2008 v roku 2008 spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia.

Spoločnosť BETPRES, s.r.o. kladie dôraz nie len na administratívnu stránku integrovaného manažérskeho systému, ale najmä na jeho dôsledné dodržiavanie v praxi. Jeho praktické využívanie zabezpečuje nielen transparentnosť vnútrofiremných procesov, ale zároveň cielené dosahovanie najvyššej kvality na realizovaných stavbách za súčasnej ochrany životného prostredia a zamestnancov spoločnosti.

Organizačná štruktúra - dokument na stiahnutie(39.46 kb)